2018     2017     2016     2015     2014     2013    

2018

 1. Príprava na nový svet - integrácia technológií, Milan Zelený
 2. Vízia budúcnosti priemyselnej výroby, Libor Witassek
 3. Modulárny svet, Stanislav Martinec
 4. Nové materiály a technológie – príležitosti pre slovenské firmy, Tibor Donič
 5. Rast a transformácia podniku, Miloš Gregor
 6. Rodinná firma a hodnoty rodiny vo firme, Kristína Lang
 7. Digitálny ekosystém a inovácie predaja, Vojtěch Pastorčák
 8. Siete podnikateľov a nové formy spolupráce a zdieľania zdrojov a znalostí, Jan Mašek
 9. Ako predávať kvety do celého, Miroslav Očenáš
 10. Spolupráca a prepájanie svetov, Ján Košturiak
 11. Workshop – siete spolupráce a podnikové ekosystémy - Design Sprint - Marcel Rypák